Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Naviga pravidla M 2012

1
Naviga
pravidla M 2012
Platnost od 1.1.2012
pro následující třídy:
F1V Spalovacím motorem poháněné modely lodí
F3V Spalovacím motorem poháněné modely lodí
F1E Elektromotorem poháněné modely lodí
F3E Elektromotorem poháněné modely lodí
Eco Elektromotorem poháněné modely lodí
Mono/Hydro Elektromotorem poháněné modely lodí
FSRE Elektromotorem poháněné modely lodí
Mini Eco Elektromotorem poháněné modely lodí
Volný překlad pravidel NAVIGA 2012 sekce M, která platí od 1.1.2012, doplněný o
ustanovení národních pravidel o konání soutěžních jízd ve třídách ECO, Mono/Hydro, FSRE
a Mini Eco.
Při řešení sporné problematiky pravidel vždy platí originál pravidel Navigy, v německém
jazyku.
Přeložil vedoucí skupiny M Ing. Ivan Kneys, 1.3.2012
2
Obsah:
A. Všeobecné bezpečnostní předpisy platné pro všechny třídy............................................... 4
B. Všeobecná část..................................................................................................................... 5
1. Vybavení startoviště ......................................................................................................... 5
2. Obsazení startoviště.......................................................................................................... 6
C. Ustanovení pro závodníky ................................................................................................... 6
D. Všeobecná technická ustanovení ......................................................................................... 7
1. Druhy pohonu ................................................................................................................... 7
2. Palivo pro tankování modelů............................................................................................ 7
3. Tlumič, měření a předpisy ................................................................................................ 7
4. Ustanovení pro finále........................................................................................................ 7
5. Nasazení a provoz zařízení pro kontrolu radiových zařízení............................................ 7
6. Měření času....................................................................................................................... 8
7. Boje.................................................................................................................................. 8
8. Povolené modely, možnost použití, stav modelů při závodech........................................ 8
9. Registrační číslo a startovní štítek .................................................................................... 9
10. Startovní štítek................................................................................................................ 9
11. Počítání kol ..................................................................................................................... 9
12. Počítání transpondéry ................................................................................................... 10
13. Registrace závodníků a modelů................................................................................... 10
14. Stanovení startovního pořadí ........................................................................................ 10
E. Provedení závodu............................................................................................................... 11
1. Vyvolávací čas................................................................................................................ 11
2. Přípravný čas .................................................................................................................. 11
3. Oznámení o zahájení hodnocení..................................................................................... 11
4. Přerušení závodu............................................................................................................. 11
5. Hodnocená a oznamování výsledků ............................................................................... 12
6. Kontrola modelů............................................................................................................. 12
F. Tresty................................................................................................................................. 13
G. Pravidla pro jednotlivé třídy .............................................................................................. 14
1. Pravidla pro třídu Eco Expert ......................................................................................... 14
2. Pravidla pro třídu Eco Standard..................................................................................... 15
3. Pravidla pro třídu Eco - Team ....................................................................................... 15
4. Pravidla pro třídu FSRE ................................................................................................ 16
5. Pravidla pro třídy Mono a Hydro................................................................................... 16
6. Pravidla pro třídy F1V a F1E.......................................................................................... 18
7. Pravidla pro třídy F3V a F3E......................................................................................... 20
8. Pravidla pro třídu Mini Eco Expert ................................................................................ 21
9. Pravidla pro třídu Mini Eco Standard............................................................................. 22
10. Pravidla pro třídu Mini Eco - Team............................................................................. 23
3
PŘÍLOHY.............................................................................................................................. 24
A. Napájecí zdroje, napětí článků.................................................................................... 24
1) A1) Napájecí zdroje a doba jízdy............................................................................... 24
2) A1B) Nejvyšší a nejnižší napětí článků ..................................................................... 24
B. Bezpečnostní předpisy ................................................................................................... 24
1) B1 Povolené řešení nouzového vypínače................................................................... 24
2) B2 Nouzový vypínač .................................................................................................. 24
3) Dodatek k pravidlům – bezpečnostní opatření ........................................................... 24
C. Tratě ............................................................................................................................... 24
1) C1 Trojúhelník pro třídy Eco ..................................................................................... 24
2) C2 Trojúhelník pro F1E a F1V .................................................................................. 24
3) C3 Trojúhelník pro F3E a F3V .................................................................................. 24
4) C4 Ovál pro Mono/Hydro .......................................................................................... 24
5) C5 M trať pro FSRE................................................................................................... 24
D. Organizační prostředky.................................................................................................. 24
1) D1A Startovní karta pro F1V..................................................................................... 24
D1B Startovní karta pro F1E.......................................................................................... 24
2) D2 Startovní karta pro F3E/F3V................................................................................ 24
3) D3 Formulář pro počítání kol..................................................................................... 24
4) D4 Tabulka chyb F3 ................................................................................................... 24
5) D5 Přepočítávací tabulka F3 ...................................................................................... 24
6) D6 Umístění měřících zařízení hluku......................................................................... 24
7) D7 Protokol o rekordech ............................................................................................ 24
8) D8 Kontrola zdvihového objemu válců ..................................................................... 24
9) D9 Kontrola hmotnosti a napětí ................................................................................ 24
10) D10 Měření intenzity hluku ..................................................................................... 24
E. Ostatní ............................................................................................................................ 24
1) E1 Vzor trvalého registračního čísla .......................................................................... 24
2) E2 Vzor startovního štítku ......................................................................................... 24
3) E3 Montáž transpondéru ............................................................................................ 24
4) E4 Stavba trojúhelníkové tratě ................................................................................... 24
5) E5 Rozměry tratí pro ECO, Mono/Hydro, FSRE a F1............................................... 24
NÁRODNÍ PRAVIDLA......................................................................................................... 25
Změna pravidel pro konání soutěžních jízd Eco, FSRE, Mono/Hydro ............................. 25
Povolená pásma. ................................................................................................................. 25
4
A. Všeobecné bezpečnostní předpisy platné pro všechny třídy
Pro všechny elektromotorem vybavené třídy modelů jsou platná následující všeobecná
pravidla:
1. Všechny lodě musí být vybaveny nouzovým vypínačem dle vyobrazení (viz Příloha B1).
Nouzový vypínač musí být zapojen tak, že v naléhavém případě může být závodníkem,
pomocníkem, svážečem nebo jinou osobou vytažením propojky přerušeno spojení mezi
motorem a pohonnými články.
Vypínač nesmí být umístěn na krytu nebo jiné odnímatelné části. Vypínač může být na
obou stranách. Propojovací smyčka musí být vyrobena z červeného kabelu.
Všechny jiné způsoby řešení nouzového vypínače nejsou od 1. 1. 2005 dovoleny.
Při mistrovství světa bude nouzový vypínač přezkoušen při registraci. Je-li při zkoušce
zjištěno, že nouzový vypínač neodpovídá předpisům, není možná dodatečná změna a není
povolen start modelu. Národní svazy jsou žádány, aby dbaly na správnou montáž a
provedení nouzového vypínače. Platí pouze řešení schválená technickou komisí, viz také
přilehlé kresby Příloha A1, (2+3).
2. Všechny lodě musí být vybaveny z venku přístupným vypínačem ovládací soupravy. Je-li
přijímač napájen pomocí zařízení BEC, musí to závodník oznámit vedoucímu startoviště.
Vypínač není dovoleno umístit na odnímatelném krytu.
3. Lodě tříd FSRE, Eco (Mini Eco Expert, Mini Eco Standard, Eco Expert, Eco Standard,
Eco Team, Mini Eco Team), Mono/Hydro musí mít spodní část nabarvenou dobře
viditelnou barvou. (Dobře viditelná barva musí být minimálně na 1/3 spodní části). Toto
je z důvodu dobré viditelnosti převráceného modelu. Tmavé, černé, tmavomodré a
podobné barvy nejsou přípustné.
4. Jestliže musí svážecí člun během jízdy vjet do trati, má vždy přednost. Člun se musí míjet
pomalou jízdou. Ohrožování svážecího člunu a jeho posádky je přísně zakázáno. Při
dotknutí svážecího člunu v průběhu závodu následuje diskvalifikace příslušného
závodníka, pokud bylo možno doteku zabránit. Při nezaviněném doteku může být
odečteno jedno kolo (záleží na posouzení vedoucího startoviště).
5. Povoleny jsou pouze Ni-Mh, LiFePo a LiPo pohonné články. Velikostní omezení jsou
uvedena v předpisech pro jednotlivé třídy. Stáčení povrchu článků z důvodu snížení
hmotnosti není dovoleno. Jmenovité napětí jednotlivých článků nesmí překročit 1,2 V u
Ni-Mh, 4,23 V u LiPo a 3,80 V u LiFePo. (max. výška článku u NiMh 45 mm).
6. Mládež do 12 let smí soutěžit pouze ve třídách Eco, Mono I, Hydro I a FSRE ( Neplatí
pro třídy F1E a F3E).
7. Mládež do 12 let nesmí být z důvodu bezpečnosti nasazována jako pomocník na
startovišti.
8. Body 4 a 7 platí rovněž pro modely se spalovacími motory.
9. Při mistrovství světa a Evropy musí mít pořadatel uzavřené pojištění.
10. Každé startoviště musí mít potřebná protipožární opatření, suchý hasicí přístroj,
protipožární deky a nádržku s pískem. Každý závodník je zodpovědný za přepravu svých
pohonných článků a za likvidaci poškozených článků. V areálu závodiště jsou nabíjeny
akumulátory Lipo v Lipo pytli nebo Lipo vaku. Každému závodníku je doporučeno, aby
si přivezl vlastní protipožární deku.
5
11. Ohřev akumulátorů je dovolen na maximální teplotu 40 stupňů. Ohřev akumulátorů může
být prováděn pouze v k tomu povolených obalech. (ohřívací vak).
12. Při světových mistrovstvích má být po celou dobu zajištěná lékařská služba a na každém
závodišti musí být k dispozici výbava první pomoci.
13. Vedoucí startoviště je oprávněn i v dalších výše neuvedených případech soutěžícího ze
závodu nebo rozjížďky vyloučit. Bezvadná funkce nouzového vypínače může být
přezkoušena při registraci a před každou rozjížďkou. Nabarvení spodní části trupu je
kontrolováno při registraci. Nekoná-li se registrace, je spodní část trupu kontrolována
před každou jízdou.
14. Protest proti postihu za nedodržení bezpečnostních předpisů není v žádném případě
možný.
Upozornění!!
Ve třídách Eco Expert, Eco Standard, Mini-Eco, Mono/Hydro, je prováděna záchrana ležícího
modelu po skončení jízdy, s výjimkou potápějícího se modelu. Bude-li model vyzvednut
mimo startovní stupeň, nemůže pokračovat v další jízdě.
V případě pochybností platí německé znění pravidel!
B. Všeobecná část
1. Vybavení startoviště
U vytrvalostních tříd připadá na startovišti pro každého závodníka asi 1,5 m startovního
stupně, ve třídách F1 a F3 alespoň 3 m. Šířka startovního stupně musí být nejméně 1 metr.
Startovní pozice pro třídy Eco, Mono/Hydro, Eco Team a FSRE jsou číslovány. Číslování
startovních pozic je odleva doprava. Je-li ve třídě konáno více jízd, číslování se při každé
jízdě otáčí, to znamená, že pří 1. jízdě je startovní pozice úplně vlevo, při 2. jízdě úplně
vpravo.
Na každém startovišti musí být k dispozici lékárnička, hasicí přístroj, hasicí přikrývka a
nádoba se suchým pískem. Vedoucí startoviště má toto kontrolovat. Bez těchto předmětů se
nesmí závod konat! Při světových mistrovstvích musí být na území závodu k dispozici
lékařská služba.
Přístup na startoviště, zvláště dopravní cesta pro modely, musí být způsobilý tak, že jsou
vyloučena veškerá nebezpečí. Povrch startovního stupně musí být uzpůsobený tak, aby bylo
zamezeno klopýtnutí nebo smeknutí, to platí i při vlhkosti. Startoviště musí být ohrazeno tak,
aby diváci závodníkům nepřekáželi.
Startovní stupeň se nesmí při zatížení kymácet nebo měnit polohu. Horní hrana stupně nesmí
být vyšší než 250 mm nad vodní plochou. Plovoucí startovní stupeň musí být pevně zakotven
a zabezpečen proti kolísání.
Pořadatel musí zajistit 2 svážecí čluny (po jednom na každé straně startoviště). Při evropských
a světových mistrovstvích musí být oba čluny s motorovým pohonem (elektromotorem).
Svážecí čluny musí být dostatečně vybaveny pro uložení modelů (např. pěnovou gumou).
Obsazení svážecích člunů sestává nejméně ze dvou dospělých, znalých osob, dodaných
pořadatelem. Při obtížném zachraňování, např. ve třídě F1, může startovní pomocník při
vyzvednutí modelu doprovázet svážecí člun a model vyzvednout. Obsluha svážecích člunů
musí mít plovací vesty.
Svážecí čluny z lehce poškoditelných materiálů (např. nafukovací čluny) jsou zakázány.
Svážecí služba podléhá vedoucímu startoviště, který rozhoduje o nasazení svážecího člunu.
6
Svážení modelů je organizováno tak, že svážecí člun jede v přímé linii k havarovanému
modelu a má vždy přednost. Okolo jedoucí modely musí snížit rychlost, nebo se musí dalece
vyhnout. Je-li svážecí člun okolo jedoucím modelem ohrožen, může vedoucí startoviště
vyslovit trest jako např. odečet kola, při opakování přestupku červenou kartu, při nárazu do
svážecího člunu vždy červenou kartu (viz také bezpečnostní předpisy).
Ležící modely budou vyzvednuty postupně.
Na startovišti musí být k dispozici následující další předměty:
- 1 digitální váha
- 1 digitální měřič napětí
- 1 měřič frekvence
- 1 počítač pro měření kol a času
- formuláře pro manuální kontrolu (viz Příloha D3)
- 3 stopky (digitální)
- 1 počítačový program
2. Obsazení startoviště
Pro startoviště tříd Mono/hydro, FSRE, Eco, Eco-Team, F1 a F3 platí následující obsazení:
- 1 vedoucí startoviště (při Eco Team 2, přičemž jeden převezme vedení)
- 2-3 rozhodčí pro pozorování bójí
- 3 časoměřiči pro třídy F1 a F3
- 1 kvalifikovaná osoba pro obsluhu počítače kol
- 2 osoby pro hlášení průjezdů (1 pro manuální počítání, 1 pro počítač)
- 1 kvalifikovaná osoba pro manuální kontrolu počítání kol
C. Ustanovení pro závodníky
1. Věkové skupiny – viz všeobecná pravidla.
2. Evropských a světových mistrovství se mohou účastnit všechny přihlášené členské svazy
Navigy, je-li zajištěna znalost pravidel a členský svaz se předešlý rok zúčastnil soutěží a
dále existuje. Příslušné modely musí odpovídat závodním pravidlům.
7
D. Všeobecná technická ustanovení
1. Druhy pohonu
Jako pohon modelů skupiny M jsou povoleny pouze elektromotory a spalovací motory.
2. Palivo pro tankování modelů
Pro modely třídy F1V, opatřené spalovacím motorem se žhavící svíčkou je povolena
libovolná směs. Závodník může naplněnou láhev přinést na startovní stupeň k doplňování.
Láhev nesmí být během pracovního času doplňována.
3. Tlumič, měření a předpisy
Spalovací motory musí mít tlumič zhotovený podle podmínek pravidel a pevně
stanovených měřicích předpisů hluku s omezením na 80dB/A. (Týká se tříd F1V a F3V).
K měření hluku se používají zařízení s tolerancí nejvýše +/- 2,0 dB a musí odpovídat IEC
předpisům. Měřicí instrumenty musí být zajištěny pořadatelem a musí mít zkušební
certifikát uznávané zkušebny. Přezkoušení musí být prováděno s odstupem jednoho roku.
Je-li výsledek měření uváděn do protokolu, musí být evidence zajištěna bez odchylek.
Měření hluku může provádět jen osoba, která je znalá zacházení s měřícími instrumenty a
měřící metodou.
Měřicí předpisy a umístění měřících zařízení viz. Příloha D6.
4. Ustanovení pro finále
Při mezinárodních závodech, jako mistrovství Evropy a mistrovství světa, je konáno finále
u tříd: Eco, Mini Eco, Mono/Hydro, FSRE, Eco Team, Mini Eco Team.
Jsou-li známí účastníci finále, bude místo na startovním stupni určeno následovně.
Závodník s nejlepším výsledkem volí místo na startovním stupni jako první. Poté volí
následující závodník, až jsou všechna startovní místa obsazena.
Nekoná-li se finále, musí být konány nejméně 3 jízdy ve třídě, doporučeny jsou 4 jízdy.
Počítány jsou dva nejlepší výsledky.
Jestliže není možno kvůli povětrnosti nebo jiným okolnostem konat finále, počítá se součet
dvou nejlepších výsledků, byly-li konány pouze dvě jízdy, počítá se lepší výsledek.
Špatné počasí je, není-li možné podle pravidel závod provést např. pro nebezpečnou jízdu,
při které hrozí modelům poškození (např. bouře, silný vítr, vichřice, silný déšť nebo
sněhová přeháňka).
Vedoucí družstev (jejichž zástupci jsou ve finále), hlavní rozhodčí, zástupce Navigy jakož
vedoucí sekce a jeho zástupce rozhodují, zda je možné další konání závodu. Při rovnosti
platí rozhodnutí vedoucího sekce.
5. Nasazení a provoz zařízení pro kontrolu radiových zařízení
(1) Při oficiálních soutěžích Navigy jsou přípustná pouze digitální radiová zařízení pro
ovládání modelů, u kterých šířka pásma nepřekročí 20 KHz. Během závodu musí být
zajištěn současný provoz až 8 modelů. Pro dosažení větší bezpečnosti nesmí provoz
radiového zařízení rušit jiná zařízení v rastru 20 MHz. Mezifrekvence nejsou dovoleny.
Provoz radiových zařízení podléhá právním předpisům příslušné členské země Navigy.
Rovněž povolená frekvenční pásma podléhají právním předpisům členské země.
Pořadatelská země má dovolené frekvence sdělit v propozicích soutěže. Je možno
zajistit, aby po omezenou dobu konání soutěže byly povoleny cizí frekvence.
Eventuální výlohy přejímá pořadatel.
Pořadatel nemůže zodpovídat za problémy, které se v průběhu pořádání soutěže
vyskytnou za předpokladu, že v propozicích byly uvedeny všechny nutné informace.
Zařízení pracující v pásmu 2,4 GHz jsou povolena.
8
(2) U každého vysílače a přijímače musí být možná rychlá výměna krystalů či frekvence.
Pro třídy FSR-E, Mono/Hydro, Eco, musí mít účastník závodu k dispozici 4 různé
krystaly. U tříd F1 a F3 nejméně 2 různé krystaly. (Přidělení kmitočtů při registraci.)
(3) Rozhodčí závodu provádí kontrolu, aby zjistil případné rušení. Při světových a
kontinentálních mistrovstvích je provedení kontroly předepsáno, k tomu musí být na
každém startovišti nejméně jeden scanner pro měření frekvence. Doporučena je
komplexní kontrola areálu.
(4) Bude-li při kontrole rušení zjištěno rušení jiným závodníkem nebo vnějším cizími vlivy,
model se dostal mimo kontrolu a nemůže dále pokračovat v závodě, má postižený
závodník možnost tuto jízdu opakovat, pokud je to časově a technicky možné.
6. Měření času
(1) Ve všech třídách, kde je dosahován čas, je čas zjišťován na setiny. Předepsáno je
použití digitálních stopek.
(2) Měření času může být elektrické nebo manuální. Jako elektronické měření času platí,
je-li čas měřen automaticky elektronickým časovým systémem. Měření času s časovým
systémem, který je obsluhován manuálně není elektronickým měřením. Pro jistotu musí
být při elektronickém měření času současně též manuální měření dvěma časoměřiči. Při
chybě elektronické časomíry platí čas časoměřičů (třídy F1 a F3).
(3) Při manuálním měření času musí měřit tři časoměřiči. Platí následující pravidlo:
Čas dvou stopek je stejný, třetí čas se škrtá.
Čas třech stopek má rozdílnou hodnotu, čas, který má více než jednu desetinu sekundy
nahoru nebo dolů se škrtá, pro výsledek bude čas obou stopek sečten a podělen dvěma,
přitom bude třetí místo za desetinnou čárku zaokrouhleno na 5 zaokrouhleno nahoru,
pod 5 dolů.
Vypadnou-li jedny ze tří stopek, platí předcházející.
Vypadnou-li dvoje nebo troje stopky, musí být jízda opakována. O opakování běhu
s ohledem na technické a jiné náležitosti rozhoduje vedoucí startoviště.
Před zahájením závodu přezkouší vedoucí startoviště schopnosti funkcionářů a zařízení
na měření času. Změřené časy mohou být smazány teprve na pokyn vedoucího
startoviště.
7. Boje
(1) Závodní dráha je vyznačena bójemi. Každá boje musí být dvoubarevná (červená/bílá),
dobře viditelně značená. Barevné pruhy musí být kolmé na vodní hladinu.
(2) Boje musí být válcové, z materiálů, které nezpůsobují poškození modelů (např. korek,
polystyren apod.). Uchycení boje (dráty) nesmí z boje vyčnívat, spojení mezi bójemi
musí být nejméně 300 mm pod vodní hladinou.
Rozměry:
Třídy F1/F3/Eco:
Průměr alespoň 100 mm, 200 mm výška, nejméně 100 mm a nejvýše 200 mm kolmo
nad vodou. Brána u F3 v toleranci +/- 5% na střed bojí. Trojúhelník musí být napnut.
Třídy Mono/Hydro, FSRE:
Průměr alespoň 200 mm, nejméně 200 mm a nejvýše 300 mm kolmo nad vodou.
Trať musí být napnutá.
8. Povolené modely, možnost použití, stav modelů při závodech
(1) Ve všech třídách může závodník nahlásit a závodit se dvěma modely. Oba modely musí
být registrovány a označeny.
9
(2) Ve všech třídách může závodník pro jízdu použít jeden z obou modelů. Oba modely
může přinést na přípravnou plochu, na startoviště může vzít pouze jeden model.
Vstoupí-li na startoviště, nesmí již modely měnit. V průběhu jízdy nesmí být model
rovněž měněn, druhý model může být použit až při příští jízdě, nebo když byl první
model během jízdy poškozen.
(3) Model může být nasazen ve více třídách v průběhu závodu, pokud odpovídá příslušným
předpisům té třídy.
(4) Je-li model během jízdy poškozen, není nárok na opakování jízdy. Toto platí též při
překážce způsobené cizím tělesem, vodními rostlinami nebo zbytkami bojí a podobně.
(5) Nárok na opakování jízdy je možný po dohodě s vedoucím startoviště v následujících
případech:
- měření času vypadlo,
- radiokontrola ukazuje rušení, kvůli kterému se model ocitl mimo kontrolu,
- při utržení boje, kromě závodníka, který utržení boje způsobil (člun narazil do boje a
závodník utrhl boji při pokusu o uvolnění např. činností motoru),
- povětrnostní poměry mezi skupinami jedné třídy se silně zhoršily tak, že pokračování
závodu není možné.
9. Registrační číslo a startovní štítek
(1) Všechny modely skupiny M musí mít označeny trvalým registračním číslem, jeho
součástí je označení země. Toto trvalé registrační číslo je přiděleno příslušným
zemským svazem. Číslo nesmí být na odnímatelných částech (kryt atp.). viz Příloha
E1.
(2) Pro závodníka jsou povoleny dva modely pro každou třídu, oba musí být označeny
stejným trvalým registračním číslem. Použije-li závodník další model, následuje
diskvalifikace.
Číslo a označení země musí být uvedeno černými písmeny a číslicemi na bílém
podkladu. Výška písmen a číslic musí být 20 mm (viz Příloha E1). Třída, ve které model
startuje, nemusí být na modelu uvedena.
10. Startovní štítek
(1) Každý model třídy, u které jsou počítána kola, musí být vybaven startovním štítkem.
(2) Velikost startovního štítku je 80 mm x 80 mm. Štítek musí být vyroben z bílého a
neprůhledného plastu. Nalepená černá čísla musí mít výšku 70 mm a šířku alespoň
10 mm. (viz Příloha E2).
(3) Startovní štítek musí být oboustranně čitelný a připevněný na modelu nebo vzadu
alespoň jedním šroubem.
(4) Není-li štítek osobami, které počítají kola čitelný, nebo je průhledný, nejsou kola
počítána. Totéž platí, je-li v průběhu jízdy štítek ztracen. Bíle nalakované plochy člunu
s nalepeným startovním číslem nejsou dovolené.
11. Počítání kol
(1) Personální obsazení viz Startoviště.
(2) Počítání kol je prováděno počítačem. Současně je ručně prováděným zápisem prováděna
kontrola (viz Příloha D3). Selže-li v průběhu jízdy počítač, platí výsledek ručního
zápisu. Při finálové jízdě je ruční zápis vedoucím startoviště nebo pověřenou osobou
evidován a počítání doloženo.
(3) Vedoucí startoviště spustí počítání kol a čas jízdy dálkovým znamením přímo ze
startoviště. Startovní signál je proveden píšťalkou nebo znamením z počítače. Též konec
času je oznámen píšťalkou nebo znamením z počítače.
Všechny modely musí po signálu oznamujícím konec času dojet začatá kola. Modely,
10
které jsou po skončení času na startovním stupni, nemohou být nasazeny k dokončení
dalšího kola. Čas na dokončení posledního kola je 60 sekund.
12. Počítání transpondéry
(1) Při světových a evropských mistrovstvích musí být počítání prováděno prostřednictvím
transpondérů. Modely musí být zhotoveny tak, aby bylo možno transpondér použít.
Použití transpondéru je uvedeno v propozicích.
V současné době jsou k dispozici dva systémy transpondérů.
U systému 1 je každý transpondér vybaven vlastním napájením el. proudem.
Transpondér musí být upevněn v zadní části modelu pod víkem (max. 10 cm daleko od
zadní hrany). Je možné též připevnění na zadní část modelu (také zde je třeba dbát na
10 cm vzdálenost).
U systému 2 je proud zásobený přes radiové zařízení. Závodník musí zajistit, aby bylo
možné připojení transpondéru na výstup u přijímače. Transpondér je vybavený
zástrčkou JR. Připevnění a montáž je jako u zápůjčního traspondéru.
Za nevhodně umístěný transpondér a z toho důvodu vyplývající chyby jeho funkce je
odpovědný závodník.
Současně je prováděno ruční počítání (viz předcházející).
13. Registrace závodníků a modelů
Registrace provádí příslušný vedoucí startoviště.
(1) Po ukončení registrace vyvěsí vedení závodu seznam účastníků, oprávněných k účasti.
Nepřipuštění je odůvodněno.
Modely, max. 2 pro třídu na závodníka budou vhodně označeny. Bez tohoto označení
není možný start modelu. Je-li označení modelu ztraceno, má závodním povinnost toto
neprodleně ohlásit vedení závodu.
(2) Zahájení závodu je možné nejdříve za jednu hodinu po oznámení oprávnění ke startu.
14. Stanovení startovního pořadí
(1) Startovní pořadí je stanoveno vedením závodu nebo losem. Při rozdělení skupin
je přihlíženo k následujícímu:
a. Závodníci z každé země jsou rovnoměrně rozděleni do více skupin.
b. Frekvenční odstup v jednotlivých skupinách je volen tak, nebyly použity sousední
kanály a bylo dosaženo větší bezpečnosti.
(2) Jsou-li dvě nebo více startovišť, může vedení závodu závodníkům určit, které kanály na
kterém startovišti mohou být použity.
Technická komise Navigy navrhla pro jednotlivá startoviště následující kanály:
F1 V : 27 MHz kanál 1-5 40MHz kanál 50, 52
41 MHz kanál 401, 403
F1 E : 27 MHz kanál 6-9 40MHz kanál 54, 56
41 MHz kanál 405, 406
F3 : 27 MHz kanál 10-17 40MHz kanál 51, 53, 92
41 MHz kanál 400, 402, 404
Eco, FSRE, Mono/Hydro: Všechny zbývající kanály výše uvedených frekvencí:
: 27 MHz kanál 19-32
40 MHz kanál 57-91
41 MHz kanál 407-420
Pásmo 2,4 GHz je povoleno pro všechny třídy
Přidělení kanálů je uvedeno v propozicích soutěže.
11
Pro třídu Eco-Team mohou být volně použity všechny kanály. V přihlášce musí každý
závodník týmu uvést 4 kanály.
(3) Při účasti závodníka na téže soutěži ve více třídách, které se konají současně na
různých startovištích má závodník právo na domluvu s vedoucím startoviště na
odložení svého startu nebo startovního pořadí (třídy F1 a F3).
E. Provedení závodu
1. Vyvolávací čas
(1) Vyvolávací čas je 2 minuty. V průběhu tohoto času vyvolá vedoucí startoviště
jmenovitě závodníka, aby se dostavil na startoviště.
Při vyvolání závodníků na start je oznámena příprava následujícího závodníka.
(2) Nedostaví-li se závodník se svým modelem ke startu v průběhu vyvolávacího času,
ztrácí nárok na start v této jízdě.
(3) Nedostaví-li se závodník ke startu, činí vyvolávací čas pro následujícího závodníka
3 minuty.
(4) V průběhu závodu může dojít k časovému posunu v časovém plánu. Závodník musí
samostatně sledovat průběh závodů. 15 minut před startem musí být se svým modelem
připraven k jízdě. Větší časové posuny jsou prostřednictvím hlavního rozhodčího
neodkladně ohlášeny. Za dodržení startovního času, je-li informace o změně
zveřejněna, zodpovídá závodník.
2. Přípravný čas
Model musí být ve všech třídách, ve kterých závodník startuje, přinesen připravený k jízdě.
(např. zalepený, se všemi díly, nasazeným šroubem atp.) Vážení, měření nebo tankování
nezkracují přípravný čas. (viz. také vypínač pod víkem při bezpečnostních předpisech).
3. Oznámení o zahájení hodnocení
K zabránění nedorozumění dá vedoucí startoviště závodníku zřetelné znamení o zahájení
hodnocení (paží, hlasem), pokyn může dát i pomocník, to platí pro závodníka jako začátek
hodnocení.
Ve třídě F1 má závodník možnost oznámení času, dříve než zahájí následující jízdu.
4. Přerušení závodu
(1) Přerušení celého závodu může učinit pouze hlavní rozhodčí nebo zástupce Navigy.
(2) Přerušení závodu na startovišti může provést vedoucí startoviště.
(3) Je-li v průběhu jízdy utržena boje, platí následující postup:
F1, F3: Jízda je přerušena, čas je zastaven, model je vyzdvižen na startovní stupeň.
Boje je vyměněna, v průběhu tohoto času nelze provádět žádné opravy,
dobíjení pohonných článků nebo doplňování paliva. Po opravě dráhy je
odstartován zbytek času.
Hydro/Mono/Eco:
Je-li během jízdy utržena boje, je jízda zastavena a po nabití pohonných článků
je nový start. Model, který utržení boje způsobil, se nesmí zúčastnit nového
startu. Nabíjecí čas je nutno respektovat.
FSR/Eco-Team:
Je-li během jízdy utržena boje, je jízda zvukovým znamením vedoucího
startoviště přerušena. Všechny modely jsou vyzdviženy na startovní stupeň.
Počty kol a zbývající čas budou zaznamenány. Opravy a nabíjení pohonných
článků v průběhu přerušení nejsou dovoleny. Po opravě trati následuje nový
start na pravou spodní bóji.
12
5. Hodnocená a oznamování výsledků
(1) Výsledky každého startoviště jsou zveřejněny na výsledkové listině a vyvěšeny během
2 hodin jako předběžné výsledky. Zveřejnění je provedeno na vývěsce, na předem
určeném místě.
(2) Nejdříve za jednu hodinu je možné tyto výsledky považovat za definitivní. Během
hodiny je možné proti výsledkům podat protest, později není možný.
6. Kontrola modelů
(1) Před a po každé jízdě každé třídy má vedoucí startoviště právo kontrolovat náležitosti
modelu.
U tříd s pevně stanoveným počtem pohonných článků nebo pevně stanovenou hmotností
sady, je po každé jízdě prováděna kontrola. Před jízdou bude měřeno napětí pohonných
článků přes nouzový vypínač. Takové měření bude povoleno při toleranci od 0,5 V od
nejvyššího napětí, jinak se musí měřit přímo na akumulátoru. Závodník musí pro toto
měření svůj model otevřít. Je známo, že např. u podmíněných elektronických regulátorů
může být napětí nepřesné, závodník může též vmontovat přímé vedení pro měření od
akumulátoru vně mimo model. Po jízdě bude kontrolován počet článků, druh a velikost
článků a hmotnost. Kromě toho bude měřeno napětí pohonných článků (zda není pod
limitem minimálního napětí). Budou-li stanovené hodnoty napětí podkročeny nebo
překročeny, či nejvyšší povolená hmotnost akumulátoru překročena, bude závodník pro
tuto jízdu diskvalifikován.
Závodník má povinnost uvedenou kontrolu nechat provést. Opustí-li startovní stupeň
bez kontroly, je z jízdy diskvalifikován. Pro měření a vážení akumulátorů platí měřidla,
poskytnutá rozhodčím. Před soutěží je závodníkům umožněna zkouška měření a vážení.
(2) Při světových mistrovstvích a rovněž při ustavení rekordu musí být tři první modely
kontrolovány na dodržení stavebních předpisů.
Budou provedeny následující kontroly:
- U třídy F1E zda celková hmotnost modelu nepřesahuje 1 kg nebo u třídy F1E+1kg
celková hmotnost modelu 1 kg přesahuje.
- U tříd FSRE, Eco, Eco-Team, Mono/Hydro zda druh, počet a napětí pohonných
článků souhlasí s pravidly.
- U třídy F1V, zda příslušný zdvihový objem válců spalovacího motoru odpovídá
třídě, ve které model startoval.
- Zda nebyl překročen povolený hluk.
- U tříd Eco zda je dodržena minimální hmotnost.
(3) U spalovacích motorů se měření provádí za studeného stavu. Tolerance +1% je
přípustná.
- Měření zdvihu se provádí hloubkovým měřidlem skrze otvor žhavící svíčky. Teprve
poté je motor otevřen.
- Měření vrtání se provádí vnitřním měřidlem v oblasti mezi horní hranou výfuku a
mrtvým bodem zdvihu. Budou provedena dvě měření (asi 90 stupňů vzájemně
přeložená) a poté stanovena střední hodnota. Zjišťování zdvihového objemu válců
z naměřených hodnot následuje prostřednictvím tabulky nebo počítačového
zpracování (Příloha D8).
(4) Mohou-li být rychlost, čas nebo počet bodů přijaty jako nový rekord, nesmí vedoucí
startoviště propustit model, dokud není provedena jeho kontrola.
(5) Závodník má povinnost předložit svůj model ke kontrole a při kontrole pomoci. Má sám
provést všechny přípravné práce. Odepře-li, bude diskvalifikován. Nejsou-li výsledky
13
kontroly ve shodě s pravidly, následuje rovněž diskvalifikace. V tomto případě jsou
rovněž kontrolovány modely na dalších místech.
(6) Rekordy mohou být dosahovány v následujících třídách: F3 / F1
(7) V různých třídách mohou být modely před startem váženy a může být měřeno napětí
pohonných zdrojů. Podruhé nemusí být vážení a napětí měřeno, jestliže je předepsaná
hodnota dodržena. Změna hmotnosti modelu, ležícího na váze je možná. Je-li model
vzat z váhy, proces vážení končí.
Neodpovídá-li napětí nebo hmotnost modelu pravidlům, není model k této jízdě
oprávněný. Je nutno vzít v úvahu platná pravidla pro třídu.
F. Tresty
1. Všechny testy mají být ihned oznámeny závodníkovi. Proti tomuto rozhodnutí není
možný žádný protest.
2. Je-li překročena maximální povolená hlučnost 80 dB/A ve třídách F1V a F3V, je model
pro probíhající jízdu diskvalifikován. Rozhodnutí náleží vedoucímu startoviště.
3. Je-li startovní štítek nečitelný, nebo byl v průběhu jízdy ztracen, je model ihned vzat
z jízdy. Není – li toto splněno, může vedoucí startoviště po jednom upozornění
soutěžícího z probíhající jízdy vyloučit.
4. Zapíchne-li se model do bóje a závodník při pokusech o uvolnění z bóje zapínáním
motoru způsobí utrhnutí bóje, nesmí se tento závodník účastnit následující rozjížďky.
5. Použití jiného, než určeného nebo nepovoleného krystalu, je důvodem pro vyloučení
z jízdy. Opakování tohoto přestupku je důvodem k vyloučení z celého závodu.
6. Je-li stojící model přejet jiným modelem, je udělena příslušnému soutěžícímu žlutá karta
s odečtením jednoho kola. Je-li přejet stojící model stejným soutěžícím podruhé, je
udělena červená karta, která znamená diskvalifikaci pro probíhající jízdu.
Je-li na stojící model upozorněno vedoucím startoviště a přesto je tento model přejet
jiným modelem, je udělena červená karta ihned.
7. Vynoří- li se neočekávaně model nebo otočí se a za ním jedoucí model již nemůže uhnout
a vynořivší model je přejet, nenásleduje žádný trest.
8. Opouští – li soutěžící během jízdy startovní místo, musí ponechat vysílač na startovním
místě. Nedodrží-li to, je pro danou jízdu diskvalifikován.
9. Je-li objeta bóje z nesprávné strany, může se závodník, pokud neomezí ostatní závodníky,
otočit a bóji znovu objet. Jestliže při tom jinému závodníku překáží nebo jej srazí,
následuje odečtení jednoho kola. Při opakovaném provinění následuje diskvalifikace pro
danou jízdu. Způsobí-li překážející model to, že ohrožený model nemůže pokračovat
v jízdě, dostane závodník červenou kartu.
10. Pomaleji jedoucí model může být předjížděn po obou stranách.
Přitom je pomalu jedoucímu modelu zakázáno měnění směru, způsobující ohrožení
rychlejšího modelu. Takové překážení je trestáno odečtením jednoho kola.
Je-li rychlejší model pomalejším vícekrát ohrožen, následuje diskvalifikace pomalejšího
modelu.
„Týmová“ jízda, vedoucí k ohrožení nebo poškození modelu jiného soutěžícího není
dovolena. Tento přestupek je trestán červenou kartou.
Bude-li pomalu jedoucí model předjet, nesmí být vytlačován stranou. Při dotyku
rychlejšího modelu následuje žlutá karta, je-li pomalejší model rychlejším modelem
sražen, následuje červená karta.
11. Při nesportovní jízdě, při překážení ostatním účastníkům, při nešetrném jakož i nedbalém
ohrožení diváků nebo při nárazu modelu do startovního stupně může vedoucí startoviště
14
podle vlastního uvážení vyslovit následující tresty:
a.) při prvním provinění výstraha (žlutá karta, odečet jednoho kola)
b.) při druhém nebo zvlášť bezohledném provinění následuje diskvalifikace (červená
karta). Zároveň je model ihned vyjmut z vody.
12. Sportovní chování jízda je hlavním pravidlem. Nechová – li se opakovaně soutěžící
k jinému soutěžícímu nebo rozhodčímu sportovně, následuje diskvalifikace hlavním
rozhodčím na celý závod. (Na návrh vedoucího startoviště). Napadne-li soutěžící
v průběhu závodu fyzicky jinou osobu, je napadající okamžitě z daného prostoru vykázán.
Toto platí i pro pomocníka. O dalších sankcích rozhodne presidium Naviga.
Žlutá karta: odpočet jednoho kola
Červená karta: diskvalifikace pro jízdu
G. Pravidla pro jednotlivé třídy
1. Pravidla pro třídu Eco Expert
(1) Definice
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony, které vystupují vzadu z trupu nejsou
povoleny) a minimální hmotností 1 kg.
(2) Cíl závodu
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na
trojúhelníkové trati, odpovídající příloze C1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně
3, maximálně 6 modelů. Z časových důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na
sedm po domluvě s vedoucím startoviště nebo vedoucím sekce M (případně s hlavním
rozhodčím). Toto se nesmí stát pravidlem. (Ne při evropských a světových
mistrovstvích).
(3) Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě Eco Expert
1) Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole
pravidel.
2) Jako napájecí zdroj pro pohon se smí použít akumulátory podle Přílohy 1.
Pro jednotlivou jízdu smí být použita pouze jedna sada. Pohonné články musí být
snadno přístupné kontrole. Nezávislost přijímačových a pohonných akumulátorů musí
být v případě používání přijímačových baterií prokazatelná.
3) Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením.
(4) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán regulátorem
otáček.
(5) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Váha modelu včetně přijímačových
a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě Eco menší než 1000g (včetně
startovního štítku). Měření napětí a měření akumulátorů viz. Ustanovení pro závody.
(6) Soutěžní pravidla
a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí
bójí. Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára
probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu,
začíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí
model ležet na vodě zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po
signálu a rychlejší, správně odstartovaný model dosáhne levou boji, pak má být start
později startujícího modelu proveden na pravou boji. Tak nedojde k překážení jiným
modelům.
15
b) Jezdí se 3 nebo 4 jízdy. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Šest závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (jinak
hodnocení viz Ustanovení pro závody D. 4.)
c) Doba jízdy viz Příloha A1.
d) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen
až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
f) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
2. Pravidla pro třídu Eco Standard
Platí pravidla pro třídu Eco – Expert s následujícími výjimkami:
Doba jízdy viz Příloha 1.
3. Pravidla pro třídu Eco - Team
(1) Definice
Eco Team je soutěž družstev pro modely tříd Eco. Nerozlišují se modely třídy Expert
a Standard.
(2) Soutěžní pravidla.
Minimálně 2 maximálně 3 závodníci s maximálně 3 Eco modely tvoří jedno družstvo.
Pro modely platí stejné stavební předpisy třídy Eco Expert, případně Eco Standard.
Stejné platí pro povolené články a rovněž jízdní pravidla.
Změny oproti pravidlům Eco jsou :
1. Na vodě smí být pouze jeden model z každého družstva.
2. V průběhu závodu jsou odpadlé modely sváženy. Další model příslušného družstva
může startovat, až když je odpadlý model svážecím člunem vyzvednut z vody.
3. Jízdní čas viz Příloha 1. Pro každé družstvo jsou povoleny jen 3 sady akumulátorů.
Dobíjení akumulátorů v průběhu jízdy není dovoleno.
4. Každý závodník smí na start přinést pouze jeden model a pouze s tímto modelem
soutěžit.
5. Start závodu začíná stejně jako start třídy Eco. Každý další startující model startuje
na pravou přední bóji.
6. Dotknutí se svážecího člunu vede k okamžité diskvalifikaci celého družstva.
7. Smíšené týmy (soutěžící z různých států) nejsou na mistrovstvích Evropy a světa
povoleny.
8. Je povoleno maximálně 6 týmů v jedné skupině. Každý závodník týmu musí
v přihlášce uvést 4 krystaly.
9. Ve třídě Eco Team Junior je pro tým povolen jeden dospělý jako poradce. Dospělý
nesmí působit jako startovní pomocník. Smí zasahovat jen podle povolení vedoucího
startoviště, když je ohrožena bezpečnost týmu. Proti rozhodnutí vedoucího startoviště
není možný žádný protest.
16
4. Pravidla pro třídu FSRE
(1) Definice
Ve třídě FSRE mohou startovat pouze jednotrupové modely s elektromotorem a
pohonem ponořeným lodním šroubem. Jiné trupy a pohony nejsou povoleny. Hydro a
Mono modely jsou zakázány.
(2) Doba jízdy je 15 minut. Jízdní kurs je tvaru M, modifikovaný podle tratě třídy
Hydro/Mono (Příloha B5). Současně jede až 8 modelů.
(3) Start je prováděn znamením, startuje se na levou zadní boji. Je-li zařízení pro měření
transpondéry použito s ukotvením na ostrov a tím není možný start na levou zadní boji,
může vedoucí startoviště nařídit start na střední boji. Všechny modely musí být před
startovním signálem na vodě před startovním stupněm a drženy pomocníkem. Při tom
musí model ležet zádí ke startovnímu stupni.
Na základní linii (souběžně se stupněm) jsou dvě boje (např. dvě boje trojúhelníka).
Tyto boje se nesmí zevnitř projet (jezdit ve vnitřní části M trati). Za jízdu uvnitř trati je
poprvé udělena žlutá karta, podruhé červená karta.
(4) Jsou povoleny pouze modely, které se při převrácení samostatně otočí. Zůstane-li model
ležet, je svážecím člunem vyzvednut.
Jako pohonné články jsou povoleny akumulátory podle Přílohy 1. Rozdělení nejvýše
možného počtu článků do různých sad akumulátorů je povoleno pouze u NiMh a
LiFePo článků. Dobíjení článků v průběhu jízdy není dovoleno.
(5) Není předepsána minimální a maximální váha.
(6) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
(7) Jezdí se 3 nebo 4 jízdy. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Osm závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (jinak
hodnocení viz Ustanovení pro závody D. 4.)
5. Pravidla pro třídy Mono a Hydro
(1) Stavební předpisy
Modely tříd Mono/Hydro jsou podobné rychlostním člunům. Napodobení může být
provedeno figurou řidiče, nástavbou kabiny, atrapou motoru, výfukových trubek atp.,
které budou jako nástavba zhotoveny – prostřednictvím výrobců zamýšlených kapot a
krytů.Použití přídavných obracecích dílů z polystyrenu a nafukovacích balonů atp. není
povoleno, pokud nemají tvořit pevnou součást modelu (např. kabina, nebo komora).
Modely musí být vybaveny jedním nebo více poloponořenými šrouby a jedním nebo
více elektromotory, které nepodléhají žádným omezením.
Modely musí být vybaveny oboustranně čitelným startovním štítkem, jeho materiál a
popis je uveden ve všeobecné části. Eventuálně je povolen druhý štítek, je-li tím
zajištěna oboustranná viditelnost.
Pohonné zdroje viz Příloha 1.
17
(2) Třídy
Pořádány jsou následující třídy:
Mono I jednotrupové čluny
Mono II jednotrupové čluny
Hydro I vícetrupové čluny (kataraman, tříbodový člun)
Hydro II vícetrupové čluny (kataraman, tříbodový člun)
(3) Trvání jízdy
Viz Příloha č. 1
(4) Soutěžní pravidla
a) Závodní dráha a počet závodníků
Modely jedou po směru hodinových ručiček na oválném kursu, který je tvořen 6
bójemi. Vyměřování a stavba tratě je podle nákresu (Příloha C4). Odstup základní linie
od startovního stupně činí 15 m. Vzdálenost levé a pravé dolní boje k břehu má činit
alespoň 15 m. Na startovní a cílové linii jsou další boje. Startovní a cílová linie se
nalézá 5 m vlevo od Startovní pozice 1.
Závodníci budou rozděleni do skupin s až 6 účastníky, přitom skupiny mají být stejně
velké. Ukazují-li se rychlosti modelů příliš vysoké, může vedoucí startoviště ve
spolupráci se závodníky omezit počet závodníků ve skupině na 4. V průběhu závodu
jsou neobsazené skupiny doplněny (povinný předpis).
Jezdí se 3 nebo 4 rozjížďky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Šest závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. Jinak viz
Ustanovení pro soutěž D. 4.
b) Start
Modely jsou nejdříve na povel položeny na vodu a jedou na akustický signál zjevně
okolo 3 pravých bójí k startovní linii, která se nalézá 5 m od startovního stupně vlevo.
Nepřejede-li model do 5 vteřin základní linii před startovním stupněm, je start nemožný.
V průběhu startovního času nesmí být přejeta startovní linie, snižována rychlost nebo
model zastaven. Startovní čas je vedením hlášen následovně: 10, 5, 4, 3, 2, 1, start.
Teprve po tomto povelu začíná běžet čas jízdy. Předčasný start (přejetí startovní linie
před povelem „Start“, zpomalení nebo zastavení modelu) bude potrestán odnětím
jednoho kola. Předčasný start oznámí vedoucí startoviště příslušným závodníkům
v průběhu prvního kola.
c) Slušnost je nejvyšší pravidlo.
d) V zásadě je možno předjíždět v každém místě tratě. Modely, které jedou v „ideální linii“
mohou být předjížděny pouze vně. Ideální linie je jízdní dráha, která vede po spojnici
bójí. Odchýlí-li se model od základní linie, může být předjížděn zevnitř.
e) Při předjíždění nesmí závodník jinému modelu překážet změnou směru jízdy. Např.
protnout ideální linii přes právě předjížděný člun na boji.
f) Ležící model musí být objet v dostatečné vzdálenosti. Je-li ležící model přejet jiným
závodníkem, vyhlásí vedoucí startoviště příslušný trest podle ustanovení pravidel pro
závod.
g) Objede-li závodník boji zevnitř, bude potrestán přičtením 5 vteřin. Objede-li chybně dvě
boje, bude mu odečteno jedno kolo. Při každé další chybně objeté boji mu bude
odečteno další kolo. Není přípustné obrácení modelu a nové najíždění na bóji. Modely,
které během jízdy zůstanou ležet, budou po skončení jízdy vytaženy. Při neobyčejných
okolnostech, např. když se model potápí, dovolí vedoucí startoviště okamžitou
18
záchranu. Pořadateli je doporučeno namontovat startovní stupeň asi 1,2 m vysoko nad
vodou.
h) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
i) Jízdy jednotlivých tříd jsou prováděny v následujícím pořadí:
Mono I-II potom Hydro I-II,
junioři startují dříve než senioři.
6. Pravidla pro třídy F1V a F1E
(1) Třída F1V
U třídy F1V se jedná o bezdrátově dálkově řízený model lodi poháněný spalovacím
motorem.
Jsou rozlišovány následující třídy:
1. F1-V3,5: Volně stavěné modely závodních člunů se spalovacím motorem do 3,5 ccm
zdvihového objemu válců s pohonem ponořeným šroubem, které absolvují
rychlostní kurs (Příloha C2)
2. F1-V7,5: Volně stavěné modely závodních člunů se spalovacím motorem nad 3,5 ccm
do 7,5 ccm zdvihového objemu válců s pohonem ponořeným šroubem, které
absolvují rychlostní kurs (Příloha C2)
3. F1-V15: Volně stavěné modely závodních člunů se spalovacím motorem nad 7,5 ccm
do 15,0 ccm zdvihového objemu válců s pohonem ponořeným šroubem,
které absolvují rychlostní kurs (Příloha C2)
U všech tříd může být zabudovaný jeden nebo více motorů. Jejich celkový zdvihový
objem válců nesmí být větší, než je povoleno pro příslušnou třídu. Proměření zdvihového
objemu motoru nebo motorů může nařídit hlavní rozhodčí.
(2) Třída F1E
U třídy F1E se jedná o volně stavěné modely závodních člunů s elektromotorem. Jsou
rozlišovány následující třídy:
1. F1E-1kg: Volně stavěné modely závodních člunů s elektromotorem s celkovou
hmotností (zahrnuje všechny lodní šrouby) do jednoho kilogramu
s pohonem ponořeným lodním šroubem, které absolvují rychlostní kurs
(Příloha C2). Díly, které se vlní, nesmí být použity.
2. F1E+1kg: Volně stavěné modely závodních člunů s elektromotorem s celkovou
hmotností přes jeden kilogram s pohonem ponořeným lodním šroubem,
které absolvují rychlostní kurs (Příloha C2).
Počet článků, hmotnost, druhy pohonných zdrojů a napětí jsou uvedeny v Příloze A1
Před startem je provedeno měření napětí. Při měření nesmí být překročená nejvyšší
přípustná hodnota napětí podle Přílohy 1. Měření je uskutečněno přes nouzový vypínač.
Přístupnost napěťových zdrojů a kabeláž modelu musí umožnit jednoznačnou kontrolu
sad pohonných článků.
(3) Všeobecná ustanovení pro start a provedení jízd
a) Po dobu závodu se musí závodník a jeho pomocník na startovišti zdržovat uvnitř
pořadatelem viditelně označeného místa. Uvnitř tohoto prostoru se může závodník a
jeho pomocník pohybovat volně. Je dovolen pouze jeden pomocník.
b) Funkčnost vysílače a přijímače může být přezkoušena před startem. Vedoucí startoviště
kontroluje, jaké závodník použil krystaly. Při použití nesprávného krystalu může být
závodník pro danou jízdu vyloučen.
19
c) Záchrana modelů v průběhu pracovního času je možná.
d) Po skončení jízdy je model ihned vyjmut z vody a radiová řídící souprava vypnuta.
e) Dostane-li se v průběhu pracovního času model F1 mimo kontrolu a nebude-li v průběhu
jedné minuty závada odstraněna, bude jízda ukončena. Tento start platí jako provedený.
Byl-li model nebo závodník omezen (bylo mu bráněno), může závodník požádat o
opakování po skončení jízd. Opakování je povoleno pouze jednou (příklad: rušení od
jiného závodníka).
f) Je-li závodník kvůli výše uvedené události nucen přerušit svou jízdu a vedoucí
startoviště po přezkoušení opakování povolí, je celá jízda opakována. Na dosažený čas v
nepodařené jízdě není brán zřetel.
(4) Provedení závodu
a) Závod ve třídách F1-V a F1-E se koná ve třech časově odlišených rozjížďkách, které se
na mistrovství světa a mistrovství Evropy musí konat v různých dnech. Závodník má pro
jízdu a přípravný čas k dispozici dohromady 5 minut.
b) Během pracovního času 5 minut, který začíná vstupem na startovní stupeň, může být
proveden libovolný počet jízd. Po skončení jízdy následuje uvolnění pro další jízdu
vedoucím startoviště jak je nejdříve možné. Závodník nebo jeho pomocník musí začátek
jízdy oznámit zvednutím ruky. V průběhu pracovního času jsou dovolené úkony na
modelu, jako např. opravy, s výjimkou výměny motoru a dobíjení pohonných článků
nebo jejich výměna.
Dotankování ve třídách F1V je dovolené z tankovací nádoby, připravené pořadatelem na
startovním stupni. Při tankování není zastaven pracovní čas.
Měření času začíná na signál vedoucího startoviště. Opravy nebo úkony v průběhu
pracovního času nesmí vést ke změnám modelu, které by neodpovídaly předpisům
příslušné třídy.
c) Záchrana modelu v průběhu pracovního času je dovolena. Pracovní čas při záchraně
modelu není zastaven.
d) Skončí-li pracovní čas a model před jeho uplynutím překročil startovní linii, je tato jízda
ještě hodnocena.
e) Každý model musí jet dvě protiběžná kola na trojúhelníkovém kursu podle Přílohy.
Startovní a cílová linie je na pravou bóji prostřední branky kursu.
f) Start jízdy začíná zleva doprava. Dotek bóje není považován za chybu. Tři vnitřní boje
trojúhelníku, startovní a cílová boje musí být objety z vnější strany. Přejetí
trojúhelníkové tratě mezi jednotlivými bójemi není chybou, pokud tím není protnut roh
trojúhelníkového kursu.
g) Není-li rohová boje objeta z vnější strany, a také když byl protnut roh trojúhelníkového
kursu má závodník právo model ihned otočit a příslušnou bóji znovu objet a v jízdě
pokračovat.
h) Není li bóje objeta vně, je jízda neplatná a není hodnocená.
(5) Hodnocení průjezdů
a) Výsledkem je časoměřiči změřený dosažený čas ve vteřinách a setinách.
Hodnocena je nejlepší jízda ze všech průjezdů.
b) Při rovnosti časů bude k vyšetření výsledku a pořadí zjišťován další nejlepší čas, který
závodník dosáhl ze všech hodnocených jízd. Jestliže mají ještě dva závodníci stejný čas,
potom bude k hodnocení přibrán třetí nejlepší čas. Jestliže ještě dva závodníci jsou
hodnoceni stejně, dosáhne lepší hodnocení závodník, který má nižší objem motoru (Při
F1V). U F1E budou přibrány další časy.
20
Oznámení výsledků
Po každé jízdě jsou vyvěšeny výsledky. Ve výsledkové listině musí být uvedena následující
data:
- Druh akce
- Třída
- Pořadí umístění
- Jméno, příjmení a národnost závodníka
- Výsledek měření hlučnosti
- Jízdy s údajem času
- Nejlepší čas
- Jméno, číslo rozhodčího a národnost rozhodčího
- Podpis hlavního rozhodčího a vedoucího startoviště
7. Pravidla pro třídy F3V a F3E
U tříd F3E a F3V se jedná o volně stavěné modely závodních člunů s pohonem
elektromotorem nebo spalovacím motorem. U tříd F3E/V je povolen pouze jeden šroub.
Závodní kurs sestává z trojúhelníkového kursu s 8 brankami. (Délka strany 30 m viz
Příloha C3). Kurs bude projet v předepsaném pořadí. Body budou zadány podle docíleného
času.
(1) Provedení závodu
a) Závod ve třídách F3V a F3E se koná ve třech časově odlišených rozjížďkách, které se na
mistrovství světa a mistrovství Evropy musí konat v různých dnech. Závodník má pro
jízdu a přípravný čas k dispozici dohromady 5 minut.
b) Během pracovního času 5 minut, který začíná vstupem na startovní stupeň, může být
proveden libovolný počet jízd. Po skončení jízdy následuje uvolnění pro další jízdu
vedoucím startoviště, jak je nejdříve možné. Musí být dáno dost času pro časoměřiče
k vynulování stopek. Závodník nebo jeho pomocník musí oznámit začátek jízdy. V
průběhu pracovního času jsou dovolené úkony a opravy modelu. Není dovolena výměna
motoru, dotankování paliva a výměna nebo dobíjení pohonných článků. Záchrana modelu
v průběhu pracovního času je dovolena.
c) Skončí-li pracovní čas a model před jeho uplynutím překročil startovní linii, je tato jízda
ještě hodnocena.
d) Závod se koná na sestavě kursu podle Přílohy C4. Přípravný čas obnáší 150 vteřin.
Měření času začíná, když model přídí projede první branku a končí, když přídí projede
poslední branku.
e) Na sestavě kursu je 8 branek, které se projedou dvakrát v předepsaném pořadí v pokud
možno co nejkratším čase. Za všechny bezchybně projeté branky jsou udělovány plusové
body, za dotek bóje minusové body podle tabulky D4.
f) Každá branka se smí najíždět pouze jednou.
g) Boje platí jako projetá, když model projede základní linii mezi bójemi.
h) Dotek bóje je, když se viditelně otočí. Jestliže je při jednom projetí branky dotek obou
bójí, platí to jako jeden dotek.
i) Branka je pokládána za chybnou, jestliže je prodloužená základní linie, na které leží
branka, přejeta mimo tuto branku. V tomto případě bude odečten plný počet bodů za
příslušnou branku.
j) Branky, které nejsou projety ve stanoveném pořadí, platí jako chybně projeté.
k) Pohonné zdroje pro třídu F3E, hmotnost a počet viz Příloha 1.
21
(2) Hodnocení ve třídách F3V a F3E
a) Výsledkem závodu je dosažený čas ve vteřinách a setinách, který bude přepočten na
body podle Přílohy C5 (pozn. přepočítávací tabulky).
b) Hodnocena je nejlepší jízda ze všech průjezdů. Při rovnosti bodů bude vzat
k vyšetřování další nejlepší bodový výsledek ze všech průjezdů. Jestliže je poté bodová
rovnost, je při hodnocení zohledněn další nejlepší výsledek, až bodová rovnost není.
c) K úkolovému času 150 vteřin bude při každé ukončené 1/100 sekundy pomalejšího času
2/100 bodu odečteno, při rychlejší jízdě přičteno. 5 vteřin odpovídá jednomu bodu.
d) Po každé jízdě budou vyvěšeny výsledky. Ve výsledkové listině musí být uvedena
následující data:
- Druh akce
- Třída
- Pořadí umístění
- Jméno, příjmení a národnost závodníka
- Čas jízdy
- Chybné body
- Celkové body
- Jméno, číslo rozhodčího a národnost rozhodčího
- Podpis hlavního rozhodčího a vedoucího startoviště
8. Pravidla pro třídu Mini Eco Expert
(1) Definice
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony, které vystupují vzadu z trupu, nejsou
povoleny) a minimální hmotností 450 gramů. Délka modelu nesmí překročit 430 mm.
Přečnívající startovní štítek nebude měřen.
(2) Cíl závodu
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na
trojúhelníkové trati, odpovídající Příloze B1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně
3, maximálně 8 modelů. Z časových důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na 9
po domluvě s vedoucím startoviště nebo s vedoucím sekce (případně hlavním rozhodčím).
Toto se nesmí stát pravidlem.
(3) Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě Mini ECO Expert
a) Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole
pravidel.
b) Napájecí zdroje a doba jízdy jsou uvedeny v Příloze 1. Pro jednotlivou jízdu smí být
použita pouze jedna sada. Pohonné články musí být snadno přístupné kontrole.
Nezávislost přijímačových a pohonných akumulátorů musí být v případě používání
přijímačových baterií prokazatelná.
c) Použitý elektromotor nepodléhá žádným omezením.
d) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán
regulátorem otáček.
e) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Hmotnost modelu včetně
přijímačových a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě Mini Eco
Expert menší než 450g (včetně startovního štítku).
(4) Soutěžní pravidla
a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí bójí.
Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára
22
probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu,
začíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí model
ležet na vodě zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po signálu a
rychlejší, správně odstartovaný model dosáhne levou boji, bude start později
startujícího modelu proveden na pravou boji tak, aby nepřekážel ostatním modelům.
b) Jezdí se 3 nebo 4 rozjížďky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Osm závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (Jinak
hodnocení viz Ustanovení pro závodníky B. 4).
c) Doba jízdy viz Příloha 1.
d) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen
až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
f) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
9. Pravidla pro třídu Mini Eco Standard
(1) Definice
Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem
(Hydro/Mono pohony a povrchové pohony, které vystupují vzadu z trupu nejsou
povoleny) a minimální hmotností 450 gramů. Délka modelu nesmí překročit 430 mm.
Přečnívající startovní štítek nebude měřen.
(2) Cíl závodu
Dosažení největšího možného počtu ujetých okruhů během předepsaného času na
trojúhelníkové trati, odpovídající příloze B1. V jedné rozjížďce může startovat minimálně
3, maximálně 8 modelů. Z časových důvodů může být počet modelů pro jízdu zvýšen na
9 po domluvě s vedoucím startoviště nebo s vedoucím sekce (případně hlavním
rozhodčím). Toto se nesmí stát pravidlem.
(3) Speciální stavební předpisy, pravidla a kontroly ve třídě Mini ECO Standard
a) Velikost a provedení štítku se startovním číslem jsou uvedeny v samostatné kapitole
pravidel. Velikost modelu viz pravidla Mini Eco Expert.
b) Napájecí zdroje a doba jízdy jsou uvedeny v Příloze 1. Pro jednotlivou jízdu smí být
použita pouze jedna sada. Pohonné články musí být snadno přístupné kontrole.
Nezávislost přijímačových a pohonných akumulátorů musí být v případě používání
přijímačových baterií prokazatelná.
c) Použitý elektromotor podléhá omezením. Jako pohonná jednotka může být použit pouze
elektromotor řady 400 s feritovými magnety a třípólovou kotvou. Motor nesmí být
otevřený, ale časování zvenku je povoleno. Použití ocelových kroužků je povoleno, tyto
musejí být snímatelné. Motory s otevřenou, vně přístupnou šachtou pro uhlíky nejsou
povoleny.
d) Motor musí být zapínán a vypínán pomocí dálkového ovládání nebo ovládán
regulátorem otáček.
e) Model kompletně připravený k jízdě se váží na suchu. Hmotnost modelu včetně
přijímačových a pohonných článků a přívodních kabelů nesmí být ve třídě Mini Eco
Standard menší než 450g (včetně startovního štítku).
23
(4) Soutěžní pravidla
a) Závod probíhá na trojúhelníku odpovídajícím pravidlům Naviga s vyjmutou vracecí bójí.
Závod probíhá ve směru proti smyslu otáčení hodinových ručiček. Startovní čára
probíhá v pravém úhlu na vrcholovou bóji. Poté, co je povoleno dát modely na vodu,
začíná závod na akustické znamení, které dává vedoucí startoviště. Při tom musí model
ležet na vodě zadní částí ke startovnímu stupni. Odstartuje-li některý model po signálu a
rychlejší, správně odstartovaný model dosáhne levou boji, bude start později
startujícího modelu proveden na pravou bóji tak, aby nepřekážel ostatním modelům.
b) Jezdí se 3 nebo 4 rozjížďky. Výkony ze dvou nejlepších jízd se sečtou. Osm závodníků
s nejlepšími výsledky jede pro stanovení konečného pořadí finálovou jízdu. (Jinak
hodnocení viz Ustanovení pro závodníky B. 4).
c) Doba jízdy viz Příloha 1.
d) Model, který během jízdy nemůže dále pokračovat, může být svážecím člunem vytažen
až po skončení jízdy, kromě případu, kdy se model potápí nebo hrozí jeho potopení.
e) Jestliže je bóje objeta ze špatné strany, má závodník právo bóji objet znovu správným
směrem za předpokladu, že nepřekáží ostatním modelům. Jestliže se tak nestane, toto
kolo se nepočítá.
f) Model musí také po skončení jízdy odpovídat stavebním předpisům této třídy. Vedoucí
startoviště toto může kdykoliv zkontrolovat, tedy i po skončení jízdy.
10. Pravidla pro třídu Mini Eco - Team
(1) Mini Eco Team je soutěž družstev pro modely tříd Mini Eco. Nerozlišují se modely
třídy Expert a Standard.
(2) Soutěžní pravidla.
a) Minimálně 2 maximálně 3 závodníci s maximálně 3 Mini Eco modely tvoří jedno
družstvo. Pro modely platí stejné stavební předpisy třídy Mini Eco Expert, případně
Mini Eco Standard. Stejné platí pro povolené články a rovněž jízdní pravidla.
b) Změny oproti pravidlům Eco jsou:
1) Na vodě smí být pouze jeden model z každého družstva.
2) V průběhu závodu jsou odpadlé modely sváženy. Další model příslušného
družstva může startovat, až když je odpadlý model svážecím člunem vyzvednut
z vody.
3) Jízdní čas viz Příloha 1. Pro každé družstvo jsou povoleny jen 3 sady
akumulátorů. Dobíjení akumulátorů není povoleno.
4) Každý závodník smí na start přinést pouze jeden model a pouze s tímto modelem
soutěžit.
5) Start závodu začíná stejně jako start třídy Mini Eco. Každý další startující model
startuje na pravou přední bóji.
6) Dotknutí se svážecího člunu vede k okamžité diskvalifikaci celého družstva.
7) Smíšené týmy (soutěžící z různých států) nejsou na mistrovstvích Evropy a světa
povoleny.
8) Je povoleno maximálně 6 týmů v jedné skupině. Každý závodník týmu musí
v přihlášce uvést 4 krystaly.
9) Ve třídě Mini Eco Team Junior je pro tým povolen jeden dospělý jako poradce.
Dospělý nesmí působit jako startovní pomocník. Smí zasahovat jen podle
povolení vedoucího startoviště, když je ohrožena bezpečnost týmu. Proti
rozhodnutí vedoucího startoviště není možný žádný protest.
24
PŘÍLOHY
A. Napájecí zdroje, napětí článků
1) A1) Napájecí zdroje a doba jízdy
2) A1B) Nejvyšší a nejnižší napětí článků
B. Bezpečnostní předpisy
1) B1 Povolené řešení nouzového vypínače
2) B2 Nouzový vypínač
3) Dodatek k pravidlům – bezpečnostní opatření
C. Tratě
1) C1 Trojúhelník pro třídy Eco
2) C2 Trojúhelník pro F1E a F1V
3) C3 Trojúhelník pro F3E a F3V
4) C4 Ovál pro Mono/Hydro
5) C5 M trať pro FSRE
D. Organizační prostředky
1) D1A Startovní karta pro F1V
D1B Startovní karta pro F1E
2) D2 Startovní karta pro F3E/F3V
3) D3 Formulář pro počítání kol
4) D4 Tabulka chyb F3
5) D5 Přepočítávací tabulka F3
6) D6 Umístění měřících zařízení hluku
7) D7 Protokol o rekordech
8) D8 Kontrola zdvihového objemu válců
9) D9 Kontrola hmotnosti a napětí
10) D10 Měření intenzity hluku
E. Ostatní
1) E1 Vzor trvalého registračního čísla
2) E2 Vzor startovního štítku
3) E3 Montáž transpondéru
4) E4 Stavba trojúhelníkové tratě
5) E5 Rozměry tratí pro ECO, Mono/Hydro, FSRE a F1
Pozn. překladatele:
Přílohy jsou vzhledem k jejich rozsahu uvedeny na samostatných listech.
Příloha E5 není obsažena v originálních pravidlech.
25
NÁRODNÍ PRAVIDLA
Změna pravidel pro konání soutěžních jízd Eco, FSRE, Mono/Hydro
(1) Budou provedeny 4 jízdy.
(2) Losování skupin pro 1. a 2. jízdu bude prováděno samostatně.
(3) Skupiny pro 3. a 4. jízdu budou sestaveny podle výsledného pořadí, sestaveného podle
lepšího dosaženého výsledku z 1. nebo 2. jízdy.
(4) Závodník s nejnižším startovním číslem ve skupině má právo první volby místa na
startovním platu, závodník s nejvyšším startovním číslem nastupuje na plato jako
poslední.
(5) Pro konečné hodnocení se započítá součet dvou nejlepších výsledků každého
závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení se vezme lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Tato změna se týká oficiálních soutěží mistrovství ČR (žáci, junioři, senioři), pro
mezinárodní soutěže platí v plném rozsahu pravidla NAVIGA 2011, pro veřejné soutěže
platí pravidla, které uvede jejich pořadatel v propozicích.
Povolená pásma.
Ve všech třídách je pro radiem řízené modely na soutěžích, konaných na území ČR
povoleno používání pásem 27 MHz, 40 MHz a 2,4 GHz. Pásmo 41 GHz není povoleno!
26