Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Stanoviska klubů k volbě zástupce sekce M do předsednictva KLoM

1. Volební řád

Předsednictvo KLoM ČR v souladu s článkem VI., bodem 5. a 6. a současně na základě dobrých zkušeností s fungováním sekcí jakožto základních organizačních celků sportovní činnosti v KLoM a s cílem sestavit předsednictvo KLoM ČR jako orgán SMČR pracující ve vzájemné shodě, vydává tento volební řád.
§1 Všeobecné zásady
Samostatná činnost sekcí se v praxi osvědčila. Sekce si ze svých řad vybírají svého vedoucího, který zastupuje sekci v předsednictvu KLoM ČR. Předsednictvo je tak tvořeno předsedou a zástupci jednotlivých sekcí. Ten kdo se zabývá činností jen v jedné sekci, dochází do styku zejména s vedoucím této sekce a ostatní vedoucí sekcí blíže obvykle nezná. Při volbách na konferenci republikové odbornosti je ale voleno nové předsednictvo voliteli delegovanými z řad členů jednotlivých klubů v počtech daných klíčem. Diskusní příspěvek na konferenci v roce 2006 ukázal, že členové sekcí si uvědomují rozpor textu stanov svazu a praktického výkonu práva volby a výkonu funkcí v KLoM. Předsednictvo se proto rozhodlo tento rozpor odstranit.
Těžiště volby členů předsednictva je ve výběru vedoucího sekce. Volební konference pak volbou potvrzuje tento výběr. Proto je o vedoucích sekcí - členech předsednictva nutno hlasovat jako o celku jedním volebním lístkem. Hlasuje se vložením platného volebního lístku do urny, čímž každý volitel potvrdí předchozí volbu sekci. Je tak zachováno právo volby, rovnost sekcí ve volbách a zabezpečena ochrana sekcí zvoleného kandidáta před přehlasováním voliteli z jiných sekcí. Na shodném principu výběru a volby je proveden i výběr a volba předsedy KLoM. Tak jako mají jednotliví členové sekcí volnost ve výběru vedoucího své sekce, mají ji i jimi zvolení vedoucí sekcí ve výběru osoby, se kterou jsou schopni a ochotni ve shodě spolupracovat a která má jejich činnosti předsedat, jejich činnost koordinovat a propojovat činnost odbornosti s činností SMČR. Volitelé svou volbou uznávají svým zvoleným zástupcům právo volby ve výběru svého předsedy. Delegace pravomocí a právo volby jsou zachovány ve všech stupních. Výsledkem volebního procesu je zvolení skupiny osob - předsednictva KLoM - sestaveného ve vzájemné shodě a ochotě ke spolupráci.
§2
Den voleb vyhlašuje předsednictvo KLoM.
§3
Členskou základnu KLoM na volbách zastupují volitelé.
§4
Volitelé jsou členové SMČR - lodní modeláři s členským průkazem platným v den voleb, delegovaní na volby svým klubem.
§5
Klíč pro výběr volitelů v jednotlivých klubech vyhlašuje předsednictvo KLoM samostatně pro konkrétní volební rok.
§6
Kluby obdrží pozvánku k volbám s potřebnými informacemi, dokumenty a s návratkou. Klub musí zajistit doručení návratky odesílateli, v opačném případě není s voliteli, kteří svoji účast nepotvrdili, v zajištění voleb počítáno.
§7
Stávající předsednictvo předkládá k volbám volební lístek s ucelenou sestavou členů nového předsednictva - budoucích vedoucích sekcí, vzešlých z jednání uvnitř sekcí, kteří stávajícímu předsednictvu potvrdili svoji vůli funkci vykonávat a vykonávat ji v daném složení.
§8
Volitelé svojí volbou potvrzují ty osoby, které si v rámci každé sekce vybrali jako své zástupce pro práci v předsednictvu. Volba je platná, vysloví-li se „pro" více než 50% hlasů prezentovaných volitelů. V opačném případě musí být k následnému hlasování předložena nová sestava předsednictva, vzešlá stejným způsobem, jak popsáno v §7) tohoto řádu.
§9
Nově zvolení členové předsednictva poté předkládají k volbám návrh na jimi vybraného předsedu, se kterým oni sami chtějí spolupracovat. Tato osoba jednoznačně a srozumitelně vyjádří svůj souhlas s výkonem funkce a souhlas vykonávat ji s členy předsednictva, kteří jej navrhují.
§10
Volitelé pak svojí volbou potvrzují svým zvoleným zástupcům právo na výběr svého předsedy vybraného podle §9. Volba je platná, vysloví-li se „pro" více než 50% hlasů prezentovaných volitelů. V opačném případě musí být k následnému hlasování předložen nový návrh, se kterým musí jednoznačně a srozumitelně potvrdit svůj souhlas jak nové předsednictvo jako celek, tak další kandidát na předsedu.

Listopad 2009
Za předsednictvo: Ing. Zdeněk Hanzlík, předseda KLoM ČR

2. Výsledky hlasování

V souladu s výše uvedeným volebním řádem a úkolem z předsednictva KLoM ČR ze dne 24.10.2009 jsem jako stávající vedoucí sekce M oslovil kluby, jejichž členové se v roce 2009 zúčastnili alespoň jedné soutěže modelů tříd M a požádal o zaslání stanoviska k návrhu vedoucího skupiny M na nové funkční období. Současně jsem informoval, že jsem ochoten funkci vedoucího sekce M vykonávat i v dalším funkčním období, pokud dostanu důvěru modelářů.
Podle konečných výsledků seriálu skupiny M se alespoň jedné soutěže zúčastnilo celkem 51 českých modelářů, členů Svazu modelářů ČR z devíti klubů. Počty modelářů (včetně juniorů)
a počty odevzdaných hlasů jsou uvedeny v následující tabulce.


Kluby Vltava České Budějovice a Praha 4 se volby nezúčastnily, klub Blansko nereagoval.
Ostatní kluby svá stanoviska zaslaly.

Klub Počet modelářů Ing. Kneys
Vltava ČB 2 x
Praha 4 12 x
Plzeň 10 10+3
Neptun Brno 2 2
Náchod 5 5+4
Maják Borovany 7 7
KloM Blansko 1 -
KLM Třešť 6 6
Hradec Králové 6 6
Celkem 51 36+7

Na funkci vedoucího sekce M v předsednictvu KLoM ČR byl navržen jediný kandidát
Ing. Ivan Kneys CZ 039-23, který obdržel 36 hlasů aktivních účastníků soutěží + 7 ostatních členů klubů.

3. Stanoviska jednotlivých klubů

348 Třešť
Navržený kandidát Ing. Ivan Kneys CZ 039-23 ...6......hlasů aktivních modelářů skupiny M
Jiný kandidát nebyl navržen
Zaslal František Gregor
058 Hradec Králové
Volba vedoucího:
Ing. Ivan Kneys CZ 039-23 6 hlasů aktivních modelářů skupiny M
Jiného kandidáta nenavrhujeme.
Mirek Miletín za Hradec Králové
511 Maják Borovany
Přeji pěkný den,
do volby vedoucího sekce skupiny M posílám následující hlasy:
Navržený kandidát Ing. Ivan Kneys CZ 039-23... 7 .... hlasů aktivních modelářů skupiny M
za modelářský klub Maják Borovany Bohuslav Ferjančič
148 Náchod
Pro Ivana Kneyse hlasovalo všech 9 aktivních členů KLM Náchod. Tímto náš naši plnou důvěru.
Jirka Linhart
137 Neptun Brno
Návrhy na zástupce sekce M do předsednictva KLoM ČR
Navržený kandidát Ing. Ivan Kneys CZ 039-23 ...2 hlasy aktivních modelářů skupiny M
Za aktivní modeláře klubu Neptun Brno Skupiny M
Miroslav Foltýn V Brně 18.11.2010
039 Plzeň Doubravka
Kontaktovali jsme aktivní modeláře KLoM Plzeň Doubravka a všichni jsou
pro,aby i v dalším období Ivan Kneys vykonával funkci vedoucího sekce M.
Předseda KLoM Plzeň Jan Koutník. Vyřizuje Radek Štěrba.
517 Vltava České Budějovice
Oznamuji Vám, že KLoM Vltava ČB se zdržuje hlasování o návrhu na vedoucího sekce M.
Za KLoM Vltava ČB se akcí sekce M účastní pouze Martin Hanzlík, který je moc mladý na takováto rozhodnutí. Moje účast byla spíše formální. Proto považujeme za vhodné neovlivnit rozhodnutí zkušenějších a aktivnějších účastníků akcí sekce M.
Za klub zaslal Ing. Zdeněk Hanzlík
182 Praha 4
Po projednání s ostatními členy klubu jsme došli k závěru že tento způsob volby není dle platných stanov. Z tohoto důvodu se voleb nezúčastníme.
Za RC modellclub Praha4 Fišer.
110 Blansko
Zástupce klubu na výzvu, zaslanou elektronickou poštou nereagoval

V Plzni dne 4.12.2009, Ing. Ivan Kneys