Články

| ZÁVODY | PRAVIDLA | TECHNIKA |


Hodnocení účasti české výpravy na MS Naviga 2008 skupiny M

Mistrovství světa Naviga 2008 skupiny M bylo pořádáno ve dnech 11. - 19.7.2008 ve Waršavě - Michalovcích. Mistrovství se zúčastnilo celkem 153 závodníků ze 12 zemí, abecedně: Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Čína, Francie, Litva, Německo, Polsko, Rusko, Slovinsko, Ukrajina, Velká Británie se 389 modely.
Z České republiky bylo k účasti na MS přihlášeno celkem 19 závodníků, z toho 6 juniorů
a 13 seniorů. Senioři Michal Kneys a Jan Pubec se z účasti na MS dodatečně omluvili, takže česká výprava sestávala ze 17 závodníků.
Koncem června se nad pořádáním MS snesly těžké mraky. Po diplomatické roztržce kvůli ubytování některých závodníků i vysokým cenám, ale hlavně pro nedostatek informací od pořadatelů došlo v presidiu Navigy ke hlasování o zrušení MS případně převedení na statut mezinárodní soutěže. Statut MS byl hlasováním potvrzen, ale následně došlo ke odřeknutí účasti vedoucího sekce M Michaela Dahma (odstoupil rovněž z funkce), hlavního rozhodčího (Peter Schaft z Holandska) a všech rozhodčích z Německa (Anton Brecklinghaus, Elisabeth a Ernst Vees). MS se nakonec nezúčastnil ani president Navigy Dieter Matysik z Německa. V týdnu před konáním MS pak odvolal Nautikus účast německých závodníků z MS.
Toto skutečnosti přivodily pořadatelům velké problémy, neboť bylo nutno nahradit všechny funkce za rozhodčí, kteří svou účast odřekli a rovněž některé třídy nebyly obsazeny pro udělení titulu MS.
Pořadatelům se ve velmi krátké době podařilo sestavit náhradní tým rozhodčích, jako hlavní rozhodčí působil Peter Schmidt (D), jako vedoucí startovišť byli jmenováni: Andrzej Czarczynski, Jermołaj Grzegorz a Zięcina Wacław (PL), Joseph Christov (BG),
Jiří Šafář a Ivan Kneys (CZ).
Vzhledem k tomu, že jsem byl nominován dodatečně jako rozhodčí, zastával se souhlasem předsedy KLoM Ing. Hanzlíka místo mne funkci vedoucího týmu po celou dobu mistrovství Stanislav Mašek (CZ 039-01).
Celá česká výprava včetně rodinných příslušníků byla ubytována v hotelu Venecia Palace, kde se konala prezentace závodníků a přejímka modelů. Čeští závodníci neměli problémy ani s dopravou modelů na startoviště, neboť vodní plocha, na které se soutěže konaly byla součástí hotelového areálu.
Přejímka modelů probíhala na rozdíl od posledního MS v Thale klidně s výjimkou přejímky modelu bulharského závodníka, který registroval jeden model do tříd ECO Standard, ECO Expert, ECO LIPO a ECO Team s tím, že chtěl pro jednotlivé třídy měnil motor. Hlavní rozhodčí po diskusi v rozporu s pravidly tuto výměnu povolil.
V sobotu odpoledne proběhlo slavnostní zahájení na ploše před hotelem za účasti zástupce Navigy paní Marie Domidenko a dalších hostů. Celý zahajovací ceremoniál byl dobře připravený a proběhl v podstatě v souladu s časovým plánem.
Po skončení prezentace a zahajovacího ceremoniálu byly ještě v sobotu odpoledne zahájeny soutěžní jízdy rychlostních tříd F 1, od neděle pak následovaly soutěžní jízdy F3 E, F3 V
a skupinových tříd Mini ECO, ECO, Mono, Hydro a FSRE.
Časový program mistrovství byl vypracován na tři soutěžní jízdy u individuálních rychlostních a slalomových tříd, u skupinových tříd ECO, FSR, Mono a Hydro na tři soutěžní jízdy + finálová jízda u tříd splňujících potřebná kriteria (větší počet závodníků ve třídě než maximální počet závodníků ve skupině). Předběžný časový rozpis, zveřejněný na internetu
a otištěný v podkladech, které obdrželi vedoucí týmů při večerní poradě (na mistrovských soutěžích Navigy i mezinárodních soutěžích, pořádaných v jiných zemích je obvyklou formou časového plánu rámcový časový rozpis tříd), byl po skončení prezentace závodníků rozepsán na třídy a jednotlivé skupiny a v průběhu celého mistrovství byl závodníky i rozhodčími dodržován.
Zasedání sekce M se konalo ve středu, 17. července. Zasedání se zúčastnily země: Rusko, Veliká Británie, Čína, Slovinsko, Polsko, Česká republika, Ukrajina, Litva, Belgie, Francie, Německo a Bu1garia. Belgie měla zmocnění Lucemburku a Německa. Na tomto zasedání zastupoval Českou republiku Stanislav Mašek, dále se zúčastnili Vratislav Švorčík jako víceprezident Navigy a já jako rozhodčí.
Zasedání zahájila členka presidia Navigy paní Maria Domiděnko, která na začátku zasedání předložila program jednání: 1. Volba nového předsedy sekce M, 2. Změny pravidel. Navržený program byl schválen všemi zeměmi.
Pro volbu vedoucího sekce M byla přijat tajný způsob volby (9 pro/3 proti). Volební komise byla zvolena ve složení vedoucí: Ivan Kneys (Česká republika) Grzegorz Jermolaj (Polsko) Sergey Bayeryakov (Rusko).
Následně paní Maria Domiděnko přečetla dopis Michaela Dahma, dosavadního vedoucího sekce M, který se na zasedání omluvil z důvodu onemocnění.
V tomto dopise byla provedena stručná rekapitulace změn, které ve skupině M od posledního mistrovství proběhly. Na návrh Technické komise byl zrušen zákaz vracení modelu při špatném objetí boje přijatý na MS 2006 v Thale. Proti tomuto zrušení protestovalo písemně pouze Polsko, ostatní členské státy se bez protestu ke starému znění pravidel vrátily.
Podle usnesení posledního zasedání sekce M mají být pravidla být v anglickém jazyce. Pan Michael Dahm informoval, že cca 50% překladu pravidel do angličtiny již provedl, nesnadné je zejména přeložit speciální výrazy. Nová pravidla by měla být koncipována tak, že nejdříve je oddíl v němčině a pak stejný oddíl v angličtině, což odpovídá žádosti několika zemí.
Dále se zmínil o problematice nových pohonných zdrojů, úpravě závodních pravidel, která by měla být zpracována tak, aby vydržela několik roků, dalším tématem bylo vyřazení případně sloučení tříd. Velkým problémem je časová náročnost při více třídách, připomínky jsou k délce mistrovství 10 dnů. V závěru dopisu se vyjádřil, že pokud si zástupci zemí budou přát, aby byl vedoucím sekce M i v dalším období, je ochoten tuto funkci vykonávat. Pokud si to přát nebudou, popřál svému nástupci vše dobré.
Paní Maria Domiděnko požádala jednotlivé státy, aby navrhovali kandidáty na nového vedoucího sekce. Ruský návrh: Pietko Petkov (Bulharsko), Polsko: Marian Wyrzykowski (Polsko). Žádná země nepodpořila návrh na zařazení Michaela Dahma na kandidátku.
Zástupci Číny a Francie požádali oba kandidáty o krátké představení, což udělali. Následně byla provedena tajná volba, jméno nevyhovujícího kandidáta bylo přeškrtnuto.
Po otevření urny a spočítání hlasů byl vyhlášen výsledek voleb: Petkov 4 hlasy, Wyrzykowski 5 hlasů, 3 hlasy neplatné, celke 12 hlasů.
Marian Wyrzykowski byl zvolen novým vedoucím sekce M a po krátké přestávce se ujal dalšího řízení. Poděkoval za zvolení a jako jeho zástupce byl navržen a zvolen Bernd Liesch z Německa.
V dalším průběhu zasedání bylo schváleno zavedení LIPO a LiFePo článků - 11 pro, 1 (Čína) proti. Hmotnost článků LiPo byla schválena na max. 140 gramů na článek včetně kabelů (celkem max. 280 gramů) hlasování - 8 pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Protože zástupci některých zemí nevěděli přesně o čem hlasují, bylo jednání odloženo na pátek.
Jednomyslně bylo přijato usnesení o neprodlužování času jízdy u žádné ze tříd.
U třídy ECO Expert nabyly provedeny žádné změny.
Třída ECO Standard byla vyloučena - 6 hlasů pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Toto rozhodnutí bylo přijato, přestože to byla druhá nejsilněji obsazená třída MS závodu se zúčastnilo 29 seniorů a 21 juniorů! O vyřazení této třídy z MS však rozhodne pravděpodobně až prezidium Navigy.
Minimální hmotnost tříd Mini ECO byla snížena na 450 gramů - 6 hlasů pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Pro třídy Mini ECO byla schválena jednomyslně hmotnost článku na 60 gramů (celkem 120 gramů).
U třídy ECO Team nebyly přijaty žádné změny - hlasování 9 pro, 3 proti.
U tříd Mono 1, Hydro 1, Mono 2 a Hydro 2 nebyly přijaty žádné změny - schváleno bylo jednomyslně (dodatečně bylo odsouhlaseno použití zdvojených základních sad. Třídy Mono 3 a Hydro 3 byly zrušeny - hlasování 8 hlasů pro, 2 proti a 2 se zdrželi.
Demo třída ECO LiPo byla zařazena do třídy ECO Expert - hlasování jednomyslné.
Rozhodnutí o třídě FSRE bylo přeneseno na technickou komisi.
Pro třídy F1E byla pro LiPo články schváleno maximální napětí 42 V.
Pro třídy F3E byl přijat bulharský návrh na žádné limity pro články.
Rozhodnutí, týkající se LiFePo článků provede Technická komise.
Pro třídy F1V byl byl přijat ruský návrh na žádné omezení paliva.
Třídy S7 a S14 byly zrušeny - hlasování 10 pro. 2 se zdrželi.
Kopie protokolu je přiložena ke zprávě, český překlad bude dodatečně zveřejněn na stránkách www svazu modelářů, anglický text je zveřejněn na stránkách Navigy (www.naviga.org.)
V pátek 18.7.2008 pokračovalo jednání volbou technické komise a návrhy.
Do funkcí v technické komisi byli navrženi a zvoleni:
Předseda komise: Vratislav Švorčík
Subkomise pro pohonné zdroje: Stolarek Adrian (Polsko)
Subkomise pro pravidla: Kneys Michal (Česká republika)
Subkomise pro třídy ECO, MONO, HYDRO, FSR: Fišer Zbyněk (Česká republika)
Subkomise pro technické třídy F1E, F1V a F3: Petko Petkov (Bulharsko)
Subkomise jsou tříčlenné, jejich konečné znění bude uvedeno po doplnění dalších členů.
Vedoucí sekce M pan Marian Wyrzykowski navrhl výměnu informací přes Internet a vytvoření Internetového fóra. Jako krajní lhůtu pro přípravu všech materiálů týkajících se pravidel a technických připomínek stanovil říjen 2008. Z výsledků ankety budou shrnuty závěry, které budou zveřejněny na webových stránkách Navigy.
Podle mého názoru bylo mistrovství přes problémy vyvolané diplomatickou roztržkou
a odstoupením německých rozhodčích vcelku dobře připraveno. Vše důležité fungovalo, časový plán se na všech startovištích dařilo rozhodčím a v neposlední řadě i kázni závodníků dodržovat po celou dobu mistrovství.
Technická obsluha zabezpečovala přestavbu tratí na pokyn vedoucích startovišť včas, použité boje odpovídaly pravidlům jak z hlediska tvaru, tak i použitého materiálu. Tratě, na kterých byly konány soutěžní jízdy odpovídaly pravidlům Naviga s výjimkou tratě M pro FSRE, kde nebylo možno ponechat krajní boje trojúhelníka pro vyznačení základní linie.

Vodní plocha byla bez nečistot, které by ovlivnily průběh jízd, rovněž povětrnostní podmínky byly příznivé. Soutěž byla přerušena pouze jednou pro silný vítr a déšť na ¾ hodiny při bouřce v průběhu finálových jízd před startem FSR E, časový skluz se však do konce finálových jízd podařilo eliminovat.
Pro všechny hromadné soutěže byly použity transpondéry, na startovištích byla prováděna při každém startu kromě kontroly rušení též kontrola jejich funkčnosti, takže byly eliminovány případné problémy s počítačovým měřením. Pro počítání kol a měření času byly použity dva počítače, kromě toho byly ručně zapisovány průjezdy modelů cílovou linií.

Ze začátku, při prvních jízdách, byly problémy s aktuálním vydáváním výsledkových listin. Pořadatelem použitý počítačový program je koncipovaný pro závody modelů aut a měl odlišnou strukturu dat, než odpovídá pravidlům pro soutěže lodních modelů. Tak bylo nutno, aby obsluha PC tato data pro výsledky dále upravovala. Jermołaj Grzegorz, který kromě funkce rozhodčího zabezpečoval obsluhu jednoho z počítačů však po prvních jízdách algoritmus pro zpracování výsledků upravil, takže výsledky 2., 3. jízd a v sobotu i finálových jízd byly zveřejňovány s minimálním odstupem.
Reprezentační tým České republiky dosáhl v konkurenci ostatních států slušných výsledků, které jsou větší než na posledním MS v Německu, kde získali celkem 8 medailí ( z toho v soutěžích juniorů celkem 2 zlaté, v soutěžích seniorů 2 stříbrné (1 ECO Team) a 4 bronzové (1 ECO Team) medaile.
Smolařem českého týmu byl David Pelouch, který měl naději na získání slušného umístění ve třídách Mini ECO Standard jun (postupoval do finále z 1. místa) a Mono 1 jun (postupoval do finále z 2. místa), ale v obou případech mu tuto naději krátce po startu zhatila porucha modelů. Michala Foltýna připravila o dobré umístění ve třídě ECO Standard jun (postupoval do finále z 2. místa) nezaviněný kolize ve čtvrtém kole.

Přehled získaných medailí na MS 2008 ve Waršavě je uveden v následující tabulce:

-

Závodník
Zlatá medaile Stříbrná medaile Bronzová medaile
Miroslav Miletín jun Mini Eco exp Mini Eco standard Mono 1
Jaroslav Trojan jun Mini Eco standard

David Pelouch jun
Hydro 1
Matiáš Rezek jun FSR

Zbyněk Fišer sen Eco lipo
Exo exp
Eco team

F1E -1Kg
Eco standard
Vratislav Švorčík sen Eco team FSR Eco lipo
Jaroslav Rezek sen Eco team Mono 1
Hydro 3

Jiří Pelouch sen
Mini Eco standard
Jan Sršeň sen

Mini Eco exp
celkem medaile
6 6 5
-

V soutěžích, které nebyly obsazeny (nesplňovaly podmínky pro udělení titulu mistra světa) byla udělována pouze medaile za umístění a pohár, titul mistra světa nebyl udělován.

V následující tabulce je uvedeno umístění českých reprezentantů na dalších místech. Účast ve finále je vyznačena tučným písmem.
Třída umístění
F1E - 1 kg 6. Švorčík Vr.
F1E + 1 kg 4. Švorčík Vr.
Mini Eco st jun 4. Foltýn M. 7. Pelouch D. 14. Čížek L.
Mini Eco st sen 7. Sršeň Zd. 8. Linhart L. 11. Sršeň J. 14. Gregor T.
Mini Eco exp sen 4. Fišer Zb. 6. Sršňová Zd. 16. Rezek J.
ECO st jun 6.Foltýn M. 7. Čížek L. 9. Trojan J 10. Miletín M.
ECO st sen 6. Sršeň J. 10. Sršňová Zd. 12. Mašek J. 14. Gregor T. 19. Sršeň Zd.
ECO exp jun 4. Foltýn M. 25. Pelouch D.
ECO exp sen 4. Linhart L. 7. Švorčík Vr. 15. Mašek J. 25. Sršeň Zd. 38. Sršeň J.
ECO LIPO 4. Sršňová Zd.
FSRE sen 6. Fišer Zb.
Hydro 1 jun 10. Miletín M.
Hydro 1 sen 4. Pelouch J.
Hydro 2 jun 5. Pelouch D.
Hydro 2 sen 4. Linhart L. 10. Dvořák J. 11. rezek J.
Hydro 3 4. Linhart L.
Mono 1 jun 5. Pelouch D. 8. Čížek L. 13. Rezek M.
Mono 1 sen 5. Fišer Zb. 6. Pelouch J.
ECO Team jun 7. CZ 1
Čížek L.,
Miletín M.,
Trojan J. 9. CZ 2
Foltýn M.,
Pelouch D.
ECO Team sen 8. CZ 1
Sršeň J.,
Linhart. L.,
Mašek J. 13. CZ 2
Sršeň Zd.,
Sršňová Zd,.

Souhrnné výsledky z MS jsou uvedeny v tabulce na stránce www. KloM ČR, na stránkách rcmodell,cz, hydrosfera,cz a na stránkách Navigy www.naviga.org.
Na závěr bych chtěl poděkovat celému reprezentačnímu týmu za úspěšnou reprezentaci.


V Plzni 5.8.2008

Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M


Komentáře

Pybé - Plzeň 26.07. 2008 16:14:28

Jsem koukal, že přeskilo vyhrála Ruska. To jsem teda fakt čuměl.

Hned máme návrh pro TK a to čas rychlíků měřit pomocí transpondérů. U ostatních kategirií se to osvědčilo a být čtvrtý o setinu vteřiny naštve snad asi každého. A setina se ručně nezměří.

Transpondéry v dnešní době jsou super. A když by někdo mermomocí chtěl měřit ručně, snad aby to bylo stylové nebo nevím, tak zaokrouhlovat na desetiny a při stejném výsledku se rozjíždět.

Jirka Mašek - Plzeň 04.08. 2008 19:57:48

To bys čuměl jěště víc kdybys ji to viděl zaject:D

Pybé - Plzeň 04.08. 2008 20:40:48

Frajerka si dala oldschool china style? Jako že trojúhelník přesný centimetr od bojek a frajeři nalazení čuměli?

Radek - Plzeň 04.08. 2008 20:59:20

No jo zřejmě slušný oddíl.

Jirka Mašek - Plzeň 05.08. 2008 16:56:44

No Svojkovice Brod..Jako dobře to zajela,a to sem asi vydel jeji nejhorsi casy..

Pybé - Plzeň 05.08. 2008 18:25:34

Jsem na rádiu Jereven slyšel, že frajeři byli dost nasraný....

Michal - Plzeň 08.08. 2008 14:45:13

S těmi transpordery nevim, jak bys chtel natahnout měřící smyčku, je to sice dlouho co jsi Jendo nejezdil rychlíky, ale u F1 se po vracečce obvykle projíždí místy, kde se zpravidla nachází kotvící kůl smyčky....

Pybé - Plzeň 08.08. 2008 19:26:01

To je fakt, jedině to natáhnout přímo z vracečky. Asi by to krapet rozptylovalo rychlé oko rychlíkáře.